Reklamacje

  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
  2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo
    do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym
    .(Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93).
  3. Reklamacje można składać w dowolny sposób, na przykład poprzez przesłanie wypełnionego formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie www.miro-mar.pl, pocztą elektroniczną na adres miroslawskladanek@wp.pl lub kurierem/pocztą polską na adres: P.P.H.U Miro-mar ul. Poprzeczna 26 05-140 Borowa Góra z dopiskiem „REKLAMACJA”.

Sprzedawca w terminie najpóźniej 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej albo listownie, chyba że ze zgłoszenia reklamacyjnego wyraźnie wynika inny sposób poinformowania Klienta